Σκοπός και περιεχόμενο της σύμβασης έργου

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου 23 Οκτ , 2015   // Δημοσιεύθηκε στην   Ενημέρωση    Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σκοπός και περιεχόμενο της σύμβασης έργου

 

fatal accidents greece

Προϋποθέσεις κατάρτισης σύμβασης έργου

Σύμβαση έργου υφίσταται όταν οι συμβαλλόμενοι στοχεύουν στην επίτευξη του συμφωνηθέντος τελικού αποτελέσματος κι όταν αυτό επιτευχθεί, επέρχεται αυτόματα και η λύση της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η σχέση που προκύπτει δεν υπάγεται στην εργατική νομοθεσία και δεν υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης του παρέχοντα την υπηρεσία, ο οποίος εργάζεται με σκοπό την εκπλήρωση του συμφωνηθέντος έργου με την ανάλογη αμοιβή.

Όσον αφορά τη διάρκεια που θα μπορούσε να έχει μία σύμβαση έργου, σύμφωνα με τον Νόμο 2639/1998, Άρθρο 1, παρ. 1, όπως αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 1 του Ν. 3846/2010, ισχύει ότι:

«1. Η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και απασχολούμενου για παροχή υπηρεσιών ή έργου, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις αμοιβής κατά μονάδα εργασίας (φασόν), τηλεργασίας, κατ΄ οίκον απασχόλησης, τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον η εργασία παρέχεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για εννέα (9) συνεχείς μήνες.»

Εάν λοιπόν υπογραφεί μια σύμβαση έργου, που όμως θα υποχρεώνει τον αντισυμβαλλόμενο να εργάζεται μόνο ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη και μάλιστα αυτοπροσώπως για 9 συνεχείς μήνες, τότε θα σημαίνει ότι η σύμβαση αυτή δεν πρόκειται για σύμβαση έργου, αλλά πρόκειται για σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και συνεπάγεται ανάλογες αποδοχές, επιδόματα, άδειες, κλπ.

Συμπέρασμα: Το ζήτημα της σύμβασης έργου είναι σχετικά ρευστό, λόγω του ότι δεν γίνεται ιδιαίτερη αναφορά επί του θέματος στην εργατική νομοθεσία. Εάν εργαζόμενος με σύμβαση έργου παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως στην επιχείρηση, σε περίπτωση ελέγχου πρέπει ο εργοδότης να αποδείξει ότι δεν υποκρύπτεται εξαρτημένη εργασία.

Επομένως, ποτέ δεν μπορεί να είναι καλυμμένος ο εργοδότης 100% ότι δεν θα βρεθεί εκτεθειμένος σε ενδεχόμενο έλεγχο, εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις σύναψης σύμβασης έργου. Η φυσική παρουσία στην επιχείρηση προϋποθέτει εξαρτημένη σχέση εργασίας, πρόσληψη και ασφάλιση του εργαζόμενου. Τέλος, μια σύμβαση έργου δεν μπορεί να ξεπερνά σε διάρκεια τους 9 συνεχείς μήνες κατά τους οποίους η εργασία θα παρέχεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη.

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν θα πρέπει να συγχέονται οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου με τις συμβάσεις έργου, αφού στις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ανάλογα, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι για την εργασία που παρέχεται από απόσταση (δηλαδή όταν ο εργαζόμενος παρέχει τις υπηρεσίες του στον εργοδότη από το σπίτι του κι όχι εντός της επιχείρησης) πρέπει να υπογραφεί σύμβαση έργου, αφού ο εργαζόμενος ενδέχεται να απασχολείται με όρους εξαρτημένης εργασίας (βλ. παρακάτω)

Περιεχόμενο σύμβασης έργου

Η σύμβαση έργου επικεντρώνεται στο αποτέλεσμα της εργασίας κι όχι στην παροχή της εργασίας, αντίθετα με τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας η οποία επικεντρώνεται στην παροχή της εργασίας από τον μισθωτό ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.

Επομένως, δεν θα πρέπει να αναφέρονται στη σύμβαση έργου όροι που αφορούν την εξαρτημένη εργασία, όπως είναι:

– Συγκεκριμένος τόπος παροχής της εργασίας: ο παρέχων την υπηρεσία δεν δεσμεύεται να παρέχει την εργασία του σε κάποιο συγκεκριμένο τόπο, π.χ. στα γραφεία της επιχείρησης. Μπορεί όμως με όρο να δεσμευτεί να παρέχει την απαιτούμενη πληροφόρηση στον εργοδότη ανά διαστήματα με παρουσία του στην επιχείρηση (π.χ. να παρουσιάζεται στην επιχείρηση μία φορά την εβδομάδα για να ενημερώνει τον εργοδότη για την πορεία του έργου που ανέλαβε)

– Συγκεκριμένο ωράριο παροχής της εργασίας: ο παρέχων την υπηρεσία δεν δεσμεύεται από ένα συγκεκριμένο ωράριο εντός του οποίου πρέπει να παρέχει υπηρεσίες (π.χ. καθημερινή εργασία Δευτέρα-Παρασκευή 9 πμ-5 μμ), αλλά επιλέγει ο ίδιος ποιες ημέρες και πόσες ώρες ημερησίως δύναται να απασχοληθεί ώστε να φέρει εις πέρας το έργο που του ανατέθηκε.

– Συγκεκριμένος τρόπος παροχής της εργασίας: ο παρέχων την υπηρεσία επιλέγει μόνος του τον τρόπο με τον οποίο θα φέρει εις πέρας το έργο που του ανατέθηκε, απαλλαγμένος από την εποπτεία του εργοδότη.

– Μηνιαίος μισθός: ο παρέχων την υπηρεσία δεν αμείβεται με μηνιαίο μισθό, από τη στιγμή που δεν είναι μισθωτός, αλλά αμείβεται με ένα ποσό που συμφωνείται για το σύνολο του έργου που ανέλαβε να φέρει εις πέρας και για το οποίο εκδίδεται το ανάλογο φορολογικό στοιχείο (π.χ. Τίτλος Κτήσης από τον εργοδότη, Τιμολόγιο/Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών από τον παρέχοντα την υπηρεσία, κλπ.).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εργασία που θα παρασχεθεί δεν θα πρέπει να υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, ως παροχή μισθωτών υπηρεσιών. Δηλαδή, παίζει σημαντικό ρόλο και το είδος του έργου που καλείται να αναλάβει ο παρέχων την υπηρεσία.

Π.χ. δεν μπορεί να έχει σύμβαση έργου η γραμματέας μια επιχείρησης, αλλά θα πρέπει να έχει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και να ασφαλίζεται στο ΙΚΑ ως μισθωτή.

Σύμβαση έργου με συνταξιούχο

Σύμφωνα με τον Ν. 3863/2010, Άρθρο 16, οι συνταξιούχοι που απασχολούνται ως μισθωτοί, αυτοαπασχολούνται ή έχουν διοριστεί, υποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να το δηλώσουν στον αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα ή στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (εάν πρόκειται για συνταξιούχους του Δημοσίου) από τους οποίους συνταξιοδοτούνται για κύρια σύνταξη. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού των συντάξεων που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή κατά το διάστημα της αυτοαπασχόλησής του, και πρόστιμο επί του καταλογισθέντος ποσού ίσο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας.

Σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο, ορίζονται και περικοπές στη σύνταξη που λαμβάνει, ενώ εάν – όπως ισχύει για το ΙΚΑ – ο συνταξιούχος είναι έως 55 ετών, διακόπτεται πλήρως η σύνταξή του.

Στον συγκεκριμένο Νόμο δεν υπάρχει πρόβλεψη για τον συνταξιούχο που υπογράφει μια σύμβαση έργου κι εάν χρειάζεται να το δηλώσει στον φορέα συνταξιοδότησής του, επομένως, θεωρητικά, δεν θα υπάρξουν περικοπές στη σύνταξή του λόγω της σύμβασης αυτής. Ενδέχεται όμως να υπάρξουν αλλαγές στη φορολόγησή του, εφόσον αυξηθούν τα εισοδήματά του.

Σύμβαση έργου με ασφαλισμένο στον ΟΑΕΕ με μπλοκάκι

Μπορεί να υπογραφεί σύμβαση έργου με ασφαλισμένο του ΟΑΕΕ με μπλοκάκι, όμως το αντικείμενό του ως ελεύθερος επαγγελματίας θα πρέπει να είναι συναφές με το έργο που αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας, διαφορετικά θα πρέπει να υπαχθεί στην ασφάλιση του ΙΚΑ και να θεωρηθεί μισθωτός με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Π.χ. δεν μπορεί υδραυλικός που είναι ελεύθερος επαγγελματίας να υπογράψει σύμβαση έργου σε επιχείρηση και να αναλάβει να φέρει εις πέρας εργασία που να μην έχει σχέση με την επισκευή/συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Εάν αναλάβει έργο που δεν είναι του αντικειμένου του (π.χ. γραμματειακή υποστήριξη ως υπάλληλος γραφείου), θα πρέπει να υπογράψει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και να ασφαλιστεί στο ΙΚΑ ως μισθωτός.

Μαρία Μόσχου

Πηγή: oenet.gr

 

(Visited 617 times, 1 visits today)