Περί ίδρυσης και λειτουργίας Κοιν Σ Επ

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου 9 Νοέ , 2015   // Δημοσιεύθηκε στην   Ενημέρωση    Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Περί ίδρυσης και λειτουργίας Κοιν Σ Επ

 

fatal accidents greece

Διαδικασία σύστασης μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν.4019/2011, συστήνεται Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, το οποίο είναι Δημόσιο Βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Το Μητρώο τηρείται στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και η πρόσβαση σε αυτό γίνεται ατελώς από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

Το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας αποτελείται από δύο επιμέρους μητρώα:

 • Ι. Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά: α) οι Κοιν.Σ.Επ. οι οποίες συστήνονται με βάση τον Ν.4019/2011 και β) οι Κοι.Σ.Π.Ε. του Ν. 2716/1999
 • ΙΙ. Ειδικό Μητρώο άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας, στο οποίο εγγράφονται προαιρετικά οι υφιστάμενες νομικές μορφές, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα ειδικά κριτήρια που περιγράφονται στo άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 4019/2011.

 

Η δημιουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης απαιτεί ουσιαστικές ενέργειες σχεδιασμού έναρξης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, καθώς και τυπικές  διαδικασίες ίδρυσης.

Στις ουσιαστικές ενέργειες σχεδιασμού ανήκουν τόσο η προπαρασκευή διαφόρων επιχειρηματικών εργαλείων, όπως είναι η έρευνα αγοράς και το επιχειρηματικό σχέδιο, όσο και η κινητοποίηση και ενημέρωση των πιθανών εταίρων της με στόχο τη δημιουργία του αρχικού πυρήνα της επιχείρησης και την προσέλκυση και άλλων ατόμων ή φορέων που πιθανόν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν.

Οι τυπικές – υποχρεωτικές διαδικασίες ίδρυσης περιλαμβάνουν εκείνα τα βήματα που προβλέπονται για  την ίδρυση ενός αστικού συνεταιρισμού, ενώ επιπλέον απαιτείται και η εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.

Από  6/10/2014, ξεκίνησε η λειτουργία της  ηλεκτρονικής βάσης του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής  Ασφάλισης και Πρόνοιας μόνο για νέες εγγραφές στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.

Οι διαδικασίες που διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά είναι οι κάτωθι:

α) προσωρινή  εγγραφή  στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας,

β) οριστική εγγραφή  στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας,

γ) έκδοση πιστοποιητικού  μέλους και

δ)  διαγραφή από το Μητρώο.

Από  7/10/2014, λοιπόν, οι υποψήφιοι κοινωνικοί επιχειρηματίες πρέπει:

α) Να εγγραφούν στη βάση του Μητρώου στην ιστοσελίδα www.ypakp.gr για να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης και να συμπληρώσουν τα σχετικά ηλεκτρονικά πεδία.

β) Να υποβάλουν στην ηλεκτρονική βάση του Μητρώου τις αιτήσεις και τα στοιχεία που απαιτούνται ανάλογα με την κατηγορία Κοιν.Σ.Επ. που ενδιαφέρονται να συστήσουν και σύμφωνα με  την σχετική Υπουργική Απόφαση 2.2250/οικ.4.105 (ΦΕΚ 221/9-2-2012) όπως έχει τροποποιηθεί  και ισχύει.

γ) Να στείλουν σε φυσική μορφή τα απαραίτητα  δικαιολογητικά, στο τμήμα Μητρώου  Κοινωνικής Οικονομίας, Σταδίου  29, Αθήνα, Τ.Κ 10110.

 

Δικαιολογητικά ίδρυσης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ένταξης

 

Τα απαραίτητα, λοιπόν, δικαιολογητικά         που πρέπει να υποβληθούν στο τμήμα του Μητρώου για την περίπτωση ίδρυσης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ένταξης είναι τα ακόλουθα:

Αίτηση Εγγραφής με συνημμένα:

α) Καταστατικό σύστασης υπογεγραμμένο από τα ιδρυτικά μέλη.

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί συμμετοχής σε άλλη Κοιν.Σ.Επ.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί απασχόλησης προσωπικού σε ποσοστό 40% τουλάχιστον από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

δ) Έγκριση εποπτεύοντα φορέα για τη συμμετοχή Ν.Π.Δ.Δ. στην επιχείρηση

 

Δικαιολογητικά ίδρυσης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Φροντίδας / Συλλογικού-Παραγωγικού σκοπού

Για τη σύσταση Κοιν.Σ.Επ. Φροντίδας και Συλλογικού/Παραγωγικού σκοπού απαιτούνται:

Αίτηση Εγγραφής με συνημμένα:

α) Καταστατικό σύστασης

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη συμμετοχής σε άλλη Κοιν.Σ.Επ.

 

Τα παραπάνω έγγραφα και δικαιολογητικά βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ypakp.gr.

 

Έναρξη δραστηριότητας στην εφορία

Αφού η ιδρυτική ομάδα μελών-συνεταιριστών της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης καταρτίσει το καταστατικό της επιχείρησης και υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα για να εγγραφεί η Κοιν.Σ.Επ. «προσωρινά» στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας θα πρέπει να ακολουθήσει η δήλωση έναρξης δραστηριότητας στην κατά τόπον εφορία.

Ο Πρόεδρος της Κοιν.Σ.Επ. αυτοπροσώπως θα πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα:

 • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας όλων των μελών της Κοιν.Σ.Επ.
 • Καταστατικό με την ειδική σήμανση περί εγγραφής από το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας
 • Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο επικυρωμένο από την Δ.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη του ακινήτου ή Παραχωρητήριο κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας περί μη υποχρέωσης ασφάλισης μελών Κοιν.Σ.Επ.
 • Επιλογή αριθμού/αριθμών Κ.Α.Δ. (Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας)
 • Δήλωση έναρξης ενεργειών μη φυσικού προσώπου (έντυπο Μ3)
 • Δήλωση σχέσεων φορολογουμένου (έντυπο Μ7)
 • Έγγραφο αυτοψίας

 

Διαδικασία οριστικής εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας

Στη συνέχεια οι Κοινωνικοί Επιχειρηματίες θα πρέπει να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας υποβάλλοντας συμπληρωματικά δικαιολογητικά:

 • Αίτηση καταχώρησης πρόσθετων στοιχείων
 • Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας στην εφορία
 • Ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων
 • Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα της Διοικούσας Επιτροπής της Επιχείρησης

 

Διοίκηση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Σύμφωνα με όσα ορίζει ο Νόμος 4019/2011, προκειμένου να συστήσουμε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης απαιτείται ιδρυτική ομάδα 7 μελών, ενώ για τη σύσταση των άλλων δύο κατηγοριών Κοιν.Σ.Επ. η απαίτηση περιορίζεται σε 5 μέλη. Τα πρόσωπα-μέλη μπορεί να είναι είτε φυσικά είτε νομικά, εφόσον βεβαίως τα νομικά πρόσωπα δεν ξεπερνούν το 1/3 του συνόλου των μελών. Η συμμετοχή των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης απαγορεύεται, με μόνη εξαίρεση τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, όπου και επιτρέπεται η συμμετοχή Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται σε Ο.Τ.Α. με την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλίσει την έγκριση του εποπτευόμενου φορέα. Η είσοδος νέων μελών επιτρέπεται με την υποχρέωση αγοράς τουλάχιστον μίας μερίδας. Τα μέλη μπορούν να έχουν έως 5 συνεταιριστικές μερίδες, το ύψος των οποίων ορίζεται ελεύθερα στο καταστατικό της επιχείρησης. Τα, δε, μέλη ευθύνονται έως του ύψους της συνεταιριστικής μερίδας που κατέχουν.

 

Η διοίκηση της Κοιν.Σ.Επ. γίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών της και τη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη, συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον, μία φορά ανά μήνα, ή όσο συχνά κριθεί αναγκαίο από το 1/3 των μελών της.

 

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά, κατόπιν απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής, μία τουλάχιστον φορά κάθε έτος ή εκτάκτως, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα σύγκλισής της από το 1/3 των μελών της στη Διοικούσα επιτροπή με συγκεκριμένο θέμα.

 

Διανομή κερδών

Ο Ν. 4019/2011 προβλέπει περιορισμένη διανομή των κερδών αποκλειστικά στα μέλη-εργαζομένους και στους απλούς εργαζομένους της Κοιν.Σ.Επ. σύμφωνα με το ακόλουθο τρόπο:

 

 • Ποσοστό έως 35% διανέμεται στα -εργαζομένους και στους απλούς εργαζομένους της Κοιν.Σ.Επ. ως κίνητρο απόδοσης,
 • Ποσοστό έως 5% διατίθεται για το σχηματισμού του αποθεματικού της επιχείρησης
 • Ποσοστό έως 60% διατίθεται για την επέκταση της επιχείρησης και των δραστηριοτήτων της (νέες θέσεις εργασίας, νέα προϊόντα, υπηρεσίες, κ.λ.π.),

 

Υποχρεώσεις της Κοιν.Σ.Επ.

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση έχει υποχρέωση να ασφαλίσει στο Ι.Κ.Α. τους εργαζομένους σε αυτήν, καθώς και τα μέλη-εργαζομένους της. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα απλά μέλη Κοιν.Σ.Επ.

Γενικά, οι Κοιν.Σ.Επ. έχουν τις ίδιες φορολογικές υποχρεώσεις με όλους τους επιτηδευματίες, σε ό, τι έχει να κάνει με την καταβολή Φ.Π.Α. και φόρου εισοδήματος επί των εσόδων από επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Δεν υπόκεινται σε φορολογία των συνδρομών των μελών τους, καθώς και των δωρεών ή χορηγιών που τους γίνονται. Η φορολόγηση των Κοιν.Σ.Επ. ακολουθεί το συντελεστή φορολόγησης που ισχύει για τις Μ.Μ.Ε., ο οποίος καθορίζεται επί τη βάσει του ύψους των ακαθάριστων εσόδων, δηλαδή ορίζεται σε 26% μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ και σε 33% για μεγαλύτερα ποσά. Τέλος, έχουν υποχρέωση ενημέρωσης βιβλίων Β’ κατηγορίας για ακαθάριστα έσοδα έως του ποσού του 1.500.000 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας.

(Visited 1.062 times, 1 visits today)

Μετάφραση